Program Pestpal

Program PestPal v9 beží na Windows XP, Windows Vista a Windows 7, je naprogramovaný vo Visual FoxPro.Program je určený pre pestovateľské pálenice (modifikácia na klasický liehovar je možná). Základnými funkcionalitami programu sú vytváranie potvrdeniek pre zákazníkov vrátane evidencie tržieb, spotrebnej dane z liehu, poplatkov za vypálenie, dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov. Vo všeobecnosti je program zameraný na výnosovú časť pestovateľskej pálenice vrátane daňových odvodov a všetkých povinností voči colnej správe. Základnou výhodou programu je jeden jediný vstup – potvrdenka pre zákazníka s následným generovaním všetkých potrebných výkazov.

Pri tvorbe koncepcie programu sa vychádzalo z princípu jedného vstupu a viacerých výstupov. Ako príklady možných výstupov uvádzame nasledovné: prehľady mesačných tržieb, odvodov spotrebnej dane a výnosov pre účtovníctvo prehľady tržieb, spotrebných daní a výnosov pestovateľskej pálenice v rámci akéhokoľvek obdobia možnosť tlače všetkých výkazov smerom k colnému úradu podľa požiadaviek colných úradov.

Program ďalej umožňuje jednoduchý prehľad o zákazníkoch a možnosť prehliadať záznamy z minulých rokov a sezón v zobrazovacom móde. Štatistické ukazovatele ponúkajú prevádzkovateľovi úplný prehľad o vypálených typoch kvasov, ich výnosnosti a zároveň ponúka možnosti vyhľadania najzaujímavejšieho obdobia pálenia v rámci jednotlivých sezón a kvasov.

Riadenie programu je prostredníctvom prístupových hesiel tak, že je možné vždy dohľadať kedy sa vykonala ktorá operácia. Niektoré položky ako napríklad nastavenie parametrov vrátanie cien, finančné výstupy, otváranie, uzatváranie sezón, opravy potvrdeniek a zálohovanie je doménou hlavného správcu a nie je prístupné všetkým pracovníkom obsluhujúcim program PestPal.

Späť na úvodnú stránku