Program Pestpal

Program PestPal online beží na všetkých internetových prehliadačoch, je naprogramovaný v PHP. Program je určený pre pestovateľské pálenice (modifikácia na klasický liehovar je možná). Základnými funkcionalitami programu sú vytváranie potvrdeniek pre zákazníkov vrátane evidencie tržieb, spotrebnej dane z liehu, poplatkov za vypálenie, dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov. Vo všeobecnosti je program zameraný na výnosovú časť pestovateľskej pálenice vrátane daňových odvodov a všetkých povinností voči colnej správe. Základnou výhodou programu je jeden jediný vstup – potvrdenka pre zákazníka s následným generovaním všetkých potrebných výkazov.

Pri tvorbe koncepcie programu sa vychádzalo z princípu jedného vstupu a viacerých výstupov. Ako príklady možných výstupov uvádzame nasledovné: prehľady mesačných tržieb, odvodov spotrebnej dane a výnosov pre účtovníctvo prehľady tržieb, spotrebných daní a výnosov pestovateľskej pálenice v rámci akéhokoľvek obdobia možnosť tlače všetkých výkazov smerom k colnému úradu podľa požiadaviek colných úradov.

Program ďalej umožňuje jednoduchý prehľad o zákazníkoch a možnosť prehliadať záznamy z minulých rokov a sezón v zobrazovacom móde. Štatistické ukazovatele ponúkajú prevádzkovateľovi úplný prehľad o vypálených typoch kvasov.

Späť na úvodnú stránku