Program Pestpal

Program PestPal online je softvér určený pre pestovateľské pálenice (modifikácia na klasický liehovar je možná), ktorý beží vo všetkých moderných internetových prehliadačoch. Základnými funkcionalitami programu sú vytváranie potvrdeniek pre zákazníkov vrátane evidencie tržieb, spotrebnej dane z liehu, poplatkov za vypálenie, dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov. Vo všeobecnosti je program zameraný na výnosovú časť pestovateľskej pálenice vrátane daňových odvodov a všetkých povinností voči colnej správe. Základnou výhodou programu je jeden jediný vstup – potvrdenka pre zákazníka s následným generovaním všetkých potrebných výkazov.

Pri tvorbe koncepcie programu sa vychádzalo z princípu jedného vstupu a viacerých výstupov. Ako príklady možných výstupov uvádzame nasledovné: prehľady mesačných tržieb, odvodov spotrebnej dane a výnosov pre účtovníctvo prehľady tržieb, spotrebných daní a výnosov pestovateľskej pálenice v rámci akéhokoľvek obdobia možnosť tlače všetkých výkazov smerom k colnému úradu podľa požiadaviek colných úradov.

Program ďalej umožňuje jednoduchý prehľad o zákazníkoch a možnosť prehliadať záznamy z minulých rokov a sezón v zobrazovacom móde. Štatistické ukazovatele ponúkajú prevádzkovateľovi úplný prehľad o vypálených typoch kvasov.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať!

Späť na úvodnú stránku