Program Pestpal

[:sk]

Program PestPal online beží na všetkých internetových prehliadačoch, je naprogramovaný v PHP. Program je určený pre pestovateľské pálenice (modifikácia na klasický liehovar je možná). Základnými funkcionalitami programu sú vytváranie potvrdeniek pre zákazníkov vrátane evidencie tržieb, spotrebnej dane z liehu, poplatkov za vypálenie, dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov. Vo všeobecnosti je program zameraný na výnosovú časť pestovateľskej pálenice vrátane daňových odvodov a všetkých povinností voči colnej správe. Základnou výhodou programu je jeden jediný vstup – potvrdenka pre zákazníka s následným generovaním všetkých potrebných výkazov.

Pri tvorbe koncepcie programu sa vychádzalo z princípu jedného vstupu a viacerých výstupov. Ako príklady možných výstupov uvádzame nasledovné: prehľady mesačných tržieb, odvodov spotrebnej dane a výnosov pre účtovníctvo prehľady tržieb, spotrebných daní a výnosov pestovateľskej pálenice v rámci akéhokoľvek obdobia možnosť tlače všetkých výkazov smerom k colnému úradu podľa požiadaviek colných úradov.

Program ďalej umožňuje jednoduchý prehľad o zákazníkoch a možnosť prehliadať záznamy z minulých rokov a sezón v zobrazovacom móde. Štatistické ukazovatele ponúkajú prevádzkovateľovi úplný prehľad o vypálených typoch kvasov.

Späť na úvodnú stránku
[:en]

Program PestPal online runs on all internet browsers, is programmed in PHP. Program is designed for growing distilleries (modification to the classic distillery is possible). The basic functions of the program are the creation of receipts for customers, including records of sales, excise duty on spirit, fees for spirit burning, value added tax and income tax. In general, the scheme is aimed at the revenue part of the distillery, including tax levies and all duties to the customs administration. The basic advantage of the program is one single entry – receipt for the customer with subsequent generation of all necessary reports.
The concept of the program was based on the principle of one input and many outputs. Examples of possible outputs are the following: monthly sales, excise and revenue reports for accounting overviews, excise duties and yields of distilleries for period, the possibility of printing all statements to the customs office as required by the customs authorities.
The program also provides a simple overview of customers and the ability to view records from previous years and seasons in display mode. Statistical indicators offer the operator a complete overview of the burned types of yeasts.

Back to home page
[:]